اندیشه‌وران باورمند است، که گسترش فرهنگ همدیگر پذیری و گفتگو به صلح پایدار در افغانستان خواهد انجامید. اندیشه‌وران با راه اندازی گفتگوهای دانشجویی راهی درازی را برای تحقق این آرمان پیموده است. مناظره دانشجویی به همکاری مرکز آموزشی لنکن در شهر مزارشریف موفقانه برگزار گردید. سپاس فروان از تلاش همه‌ی همکاران ما برای برگزاری این برنامه.

  نگاره‌هایی از جریان مناظره

DSC02707 DSC02758 DSC02771 DSC02778