موسسه تحصیلات عالی کهکشان از دانشجویان که در مسابقه مناظره آسیایی تایلند اشتراک کرده بودند، تقدیر به عمل آورد

کمیته فرهنگی دانشجویان موسسه تحصیلات عالی وانستیتوت علوم صحی کهکشان شرق طی برنامه «شریک سازی تجارب دانشجویان» از مجتبی ارشیا، ناصر صدیقی و بانو الناز عظیمی تحسین به عمل آورد. مجتبی ارشیا و ناصر صدیقی دوتن از اشتراک کنندگان مناظره (UADC) در کشور تایلند می‌باشند که چندی...