اشتراک شش تن از دانشجویان دانشگاه ها دولتی و خصوصی در فستیوال جهانی جوانان و صلح

موسسه اندیشه‌وران، تعداد ازدانشجویان را، برای اشتراک در فستیوال جهانی صلح جوانان که از تاریخ ۲۸ سپتمبر الی ۲ اکتوبر در شهر چاندیگر ایالت پنجاب هندوستان برگزار گردیده بود، اعزام کردند، که خوشبختانه نماینده های افغانستان فعالیت بیشتر دراین برنامه داشتند. قابل یاد آوری...